سفارش تبلیغ
صبا

قیدار شهر جد پیامبراسلام
وبلاگ قالب

حضرت آدم(ع)

ادوار نبوت:دوره اول نبوت

لقب:خلیفه ا...

کنیه:ابوالبشر

معنای اسم:آدم=آفریده شده از سطح زمین

پدر ومادر خداوندمتعال آدم را ازخاک آفرید وجان دراو دمید.

تاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم

مدت عمر: 930

محل هبوت: آن حضرت در کوه صفاوبنا به قول مشهوردرکوه سراندیب فرود آمد.

محل دفن:نجف اشرف در کشور عراق

نسب:خدای متعال بعد از خلقت آسمان ها وزمین وسایر موجودات اراده فرمود،سرامد مخلوقات یعنی انسان را بیافریند ونخستین انسانو نخستین انسان وپیامبری که سرگذشت او در قرآن ذکر شده حضرت آدم است.

تعداد فرزندان:آن حضرت فرزندان زیادی داشت.

مختصری از زندگی نامه:

خداوند متعال بعد از اینکه آدم وحوا را آفرید،به آنها اجازه داد در بهشت زندگی کنند،واز تمامی نعمت های آن استفاده نمایند،بجز میوهی خاصی که آدم وحوارااز خوردن آن نهی کرد وفرمود:اگر به آن درخت نزدیک شوید

واز میو ه آن بخوریداز بهشت رانده خواهید شد.ولی باوسوسه های شیطان،به آن درخت نزدیک شده واز

میوه ی آنخوردند و خداوند آنها را ازبهشت بیرون راند وبه زمین فرستاد.آدم وحوا از عمل خود سخت پشیمان شدند وسالها به درگاه خداوند متعال گریه وزاری نموده وطلب آمرزش کردند.خدای مهربان توبه آنها را پذیرفت

واز خطایشان درگذشت.

فهرست سوره هایی که نام حضرت آدم درآنها ذکرشده:بقره،ال عمران،ماعده،اعراف،اسراء،کهف،مریم،طه،یس

 


حضرت یحیی(ع)

 

لقب:آن حضرت به تعمید دهنده معروف است.

معنای اسم:یحیی=زندگی بخش

پدر: زکریا

مادر:عیشاع

تاریخ ولادت:5585 سال بعد از هبوط آدم.

مدت عمر:30سال

بعثت:در فلسطین مبعوث شد.

محل دفن:قبر ان حضرت در مسجد جامع اموی دمشق است.

به روایتی نسب آن حضرت : یحیی بن زکریا بنبرخیاء بن شوبن نحراییل بن سهلون بن ارسو ابن شویل بن یعود بن موسی بن عمران بود.

مختصری از زند گینامه:

سالها از عمر حضرت زکریا گذشته بود که خداوند به او فرزندی بنام یحیی عنایت کرد این فرزند به درجه نبوت رسید و همه مسایل و مباحث تورات را مورد دقت قرارداد ودر بین مردم شهرت پیدا کرد روزی به حضرت یحیی خبر رسید :هرود عاشق دختر برادر خود بنام هرودیا شده است و قصد ازدواج با او را دارد ان حضرت با این ازدواج غیر قانونی مخالفت کرد خبر مخالفت یحیی به هرود رسید هرودیا سر یحیی را به عنوان مهریه طلب نمودشاه با این درخواست موافقت کرد و دستور داد سر یحیی را ببرند سپس سر او را در ظرفی زرین به هرودیا تقدیم کرد

 

فهرست سورههایی که در ان نام یحیی ذکر شده:ال عمران- انعام- مریم-انبیاء


حضرت زکریا(ع)

 

معنای اسم:زکریا= در زبان عبری به معنای کسی که خدا او را یاد می کند

پدر:برخیاء

ظهور:5500 سال بعد از هبوط ادم

مدت عمر :115 سال

بعثت:در فلسطین مبعوث شد

محل دفن:ان حضرت در بیت المقدس مدفون است

بروایتی نسب ان پیامبر:زکریابن برخیاء بن شوبن نحراییل بن سهلون بن ارسوابن شویل بن یعود بن موسی بن عمران بود

تعداد فرزندان:ان حضرت فرزندی بنام یحیی داشت.

مختصری از زند گینامه:

حضرت زکریا بیشتر اوقات خود را به عبادت حق تعالی و موعظه و اندرز بندگان خدا می گذرانید، تا اینکه به دستور پادشاه جبار ان زمان ،فرزندش یحیی را به قتل رساندند و حضرت زکریا نیز مورد تعقیب حکومت قرار گرفت. زکریا از شهر خارج شد و در یکی از باغهای اطراف بیت المقدس در میان درختی پنهان کردید. مامورین شاه به راهنمایی شیطان کنار درخت امده و ان را با اره به دو نیم کرده و بدین ترتیب حضرت زکریای پیامبر نیز به دو نیم شد (ا... اعلم).

فهرست سورههایی که در ان نام زکریا ذکر شده:ال عمران- انعام- مریم- انبیاء.


حضرت الیسع(یسع)

 

معنای اسم:یسع یا یشع در زبان عبری به معنی نجات دهنده است

پدر:اخطوب

ظهور:4529 سال بعد از هبوط ادم

مدت عمر:75 سال

بعثت:خداونداو را بعد از الیاس به نبوت مبعوث نمود

محل دفن:مدفن در دمشق کشور سوریه

نسب:یسع بن اخطوب وصی و پسر عموی الیاس است، و بقولی از فرزندان حضرت یوسف (ع) می باشد. مختصری از زند گینامه:

عموم مورخین و اهل تفسیر حضرت الیسعرا شاگرد الیاس می دانند الیسع در کودکی دچار بیماری سختی گردید و حضرت الیاس او را شفا بخشید و ملازم خود گردانید الیسع پس از الیاس نبوت یافت و بنی اسراییل را به شریعت حضرت موسی دعوت می کرد از ان حضرت معجزات زیادی از قبیل زنده کردن مردگان،شفا دادن بیمارانوکرامات دیگری،ذکر شده است.

فهرست سورههایی که در ان نام الیسع ذکر شده:انعام- ص


حضرت ذو الکفل(ع)

 

لقب واسم:اکثر مورخین لقب ان حضرت را ذو الکفل ونام او را حزقیل نوشته اند.

پدر: ادریم

ظهور: 4830 سال بعداز هبوط آدم

مدت عمر : 75 سال

محل دفن:مدفن ان حضرت بین شهر کوفه و حله قرار دارد.

نسب:حضرت ذوالکفل را برخی الیاس بعضی یسع و دسته ای زکریا دانسته اند در هر حال پیغمبری بود،پس از سلیمان که کفالت امور هفتاد پیغمبر را بعهده داشت.

مختصری از زند گینامه:

به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم نقل شده است: که خدمت امام محمد تقی (ع) نامه ای نوشت و سوال نمود،ذوالکفل چه نام داشت؟ آیا پیامبر بوده یا نه؟ ان حضرت در جواب نوشتند:که حق تعالی124هزار پیامبر بر خلق مبعوث گردانید. که 313 نفر از ایشان مرسل بودند و ذوالکفل از جمله ایشان بود وی بعداز سلیمان ابن داود مبعوث گردید او در میان مردم حکم می نمود و هرگز غضب نکرد مگر برای خدا. نام وی (عویویا)بود و همانست که در قران حق تعالی فرموده است: یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل راکه هر یک از ایشان از جمله نیکان بودند.

فهرست سورههایی که در ان نام ذوالکفل ذکر شده:انبیاء،ص


حضرت هارون(ع)

معنای اسم:هارون کلمه ای عبری به معنای کوه نشین است.

پدر:عمران

مادر:یوکابد

تاریخ ولادت:3745 سال بعد از هبوت آدم.(باتوجه به اینکه ولادت هارون قبل از موسی بوده،به دلیل تقدم درنبوت حضرت موسی،بعد از وی ذکر شده است).

مدت عمر:123 سال

بعثت:آن حضرت با برادر خویش حضرت موسی برای هدایت بنی اسرائیل مبعوث شد.

محل دفن:کوه هور در طور سینا

نسب:هارون بن عمران بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم(ع).

تعداد فرزندان:آن حضرت4 پسر داشت.

مختصری از زندگینامه:

حضرت هارون نیز مانند حضرت موسی برقوم بنی اسرائیل مبعوث گردید.روزی که از جانب خداوند خطاب رسید:ای موسی!مردم بنی اسرائیل رااز مصر نجات ده وبه کنعان آور،موسی گفت:خدایا،برایم شریکی مقرر فرما واو هارون برادر من باشد،زیرا او از من فصیح تر است وخداوند نیز چنین کرد.هارون چون بلیغ ورسا سخن می گفت،به همین دلیل شریعت برادرشرا به بهترین نحو تبلیغ می کرد.

فهرست سوره هایی که نام حضرت هارون در آن ذکر شده:بقرهریا،نساء،انعام،اعراف،یونس،مریم،طه،انبیاء،مومنون،فرقان،شعراء،قصص،صافات


حضرت شعیب(ع)

لقب:خطیب آلانبیاء
پدر:صیفون
مادر:میکاء

تاریخ ولادت:3616 سال بعداز هبوت آدم.

مدت عمر242 سال

بعثت:برای هدایت مردممدین وایکه مبعوث شد.

محل دفن:بروایتی آن حضرت در بیت المقدس مدفون است.

بروایتی نسب آن حضرت:شعیب بن صیفون بن عنفاء بن ثابت بن مدین بن ابراهیم(ع)

تعداد فرزندان:آن حضرت 7 دختر داشت.

مختصری از زندگینامه:

حضرت شعیب پدر زن حضرت موسی بودهودر شهر مدین زندگی مکرد. زمانی که اهل مدین به لهو ولعب و بت پرستی روی آورده و کم فروشی را پیشه خود ساخته بودند.خداوند حضرت شعیب را بر انگیخت،تا آنها را هدایت نماید.آن حضرت قوم خود را موعظه کرده واز کارهای زشت منع می نمود ومی فرمود:در خرید وفروش به دیگران خیانت نکنید،که می ترسم عذاب خداوند برشما نازل شود.اما سران قوم وی را تهدید نمودند که توو پیروانت را از شهر بیرون خواهیم کرد.عاقبت شعیب آنان رانفرین نمود وزلزله عظیمی رخ داد وتمام آبادی ها وعمارات را بر سر مردم ناسپاس درهم شکست.حضرت شعیب وپیروان مومنش آن شهر را دوباره بنا نمودند.

فهرست سوره هایی که نام حضرت شعیب(ع) درآن ذکر شده:اعراف،هود،شعراء،عنکبوت


تصاویر دیده نشده از گنبد باشکوه سلطانیه

تصاویر دیده نشده از گنبد باشکوه سلطانیه

گنبد باشکوه سلطانیه مسجدی است بسیار زیبا از حیث معماری و تزیین و در بزرگی در دنیا مشهور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از زنجانم این بنا مسجدی است بسیار زیبا از حیث معماری و تزیین و بزرگی در دنیا مشهور است.

گنبد مزبور در پنج فرسخی سمت شرقی شهر زنجان در داخل باروی شهر قدیم سلطانیه قرار گرفته و بنایی است هشت ضلعی که طول هر ضلع آن 80 گز است.

هشت مناره نیز در اطراف گنبد دارد.

و قدیمی‌ترین گنبد دوپوش موجود در ایران است. رنگ گنبد آبی است.

بر روی این اضلاع گنبد بلندی قرار گرفته که ارتفاع آن را 120 گز نوشته‌اند. در قسمت بالایی آن ساختمان دور تا دور اتاق‌ها و غرفه‌ها ساخته‌اند.

خود گنبد از کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ پوشیده و سقف داخل اتاق‌های بالا با گچ‌بری‌ها و آجرهای رنگارنگ تزیین یافته‌است.

در حاشیه طاقها آیات قرآنی واسماالله با خط جلی نوشته شده‌است.

حکاکی‌هایی در آجرهای دیوارها و سقف‌های رنگین بنا نیز دیده می‌شود.

تزیینات و نحوه? ساخت این مقبره در واقع نقطه? عطفی در معماری آن دوران بوده به این شکل که سبکی جدید را در معماری به‌وجود آورده که از معماری سلجوقی منفک شده‌است.

گنبد سلطانیه شامل سه بخش اصلی ورودی، تربت‌خانه و سردابه‌است.

گفته می‌شود در ساخت گنبد بزرگ شهر فلورانس از این گنبد الگوبرداری شده‌است.

 بنای این گنبد که بعد از گنبدهای سانتاماریا دلفیوره وایاصوفیه سومین گنبد بزرگ دنیاست.

این بنا باشکوه ترین ساختمان شیوه آذری و شاید کل معماری ایران است که در کنار آن آرامگاه سلطان محمد خدابنده (الجابتو) ساخته شده است.

از ارسن بزرگ سلطانیه که در بر گیرنده‌ی بیمارستان، خانقاه و میانسرای آن بوده، تنها گنبدخانه و آرامگاه الجابتو بازمانده است. میان سرای نام برده شاید به اندازه‌ی دو برابر میدان نقش جهان بوده است.

 

ساخت این گنبد در سال 702 هجری قمری به دستور الجایتو در شهر سلطانیه، پایتخت آن زمان ایلخانیان آغاز شد و در سال 712 هجری قمری به اتمام رسید.

بعضی از تاریخ نویسان نوشته‌اند سلطان محمد خدابنده این گنبد و بنای عظیم را بنا کرد که اجساد ائمه اول و سوم شیعیان یعنی علی و حسین را از آرامگاهای خود به آنجا منتقل کند.

ولی به علت خوابی که دید از این عمل منصرف شد.

دالان‌های تودرتویی در سردابه? این بنا موجود است که حدس زده می‌شود برای اجرای مراسم خاصی به کار می‌رفته‌است. حتی حدس می‌زنند که سلطان محمد خدابنده پس از مدتی از اسلام روی برگردانده و دوباره به اصل خود برگشته و شمن شده و این دالان‌ها و فضاها برای اجرای مراسم مذهبی خاص پس از مرگ وی بوده‌است.

البته جسد وی نیز به جای دفن در سردابه، در کوه‌های اطراف دفن شده‌ است.

 

 

گنبد سلطانیه 

گنبد آجری سلطانیه در سال 89

گنبد سلطانیه

نمایی داخلی از ایوان گنبد آجری سلطانیه

 

گنبد سلطانیه

 

 

از پنجره مسجد سلطانیه ،سلطانیه رو نظارگر باشید

گنبد سلطانیه


شکوه گنبد سلطانیه در گستره تاریخ/ رازهایی که در دل تپه نور نهفته است
شهرستان تاریخی سلطانیه را می توان از شهرهای استان زنجان دانست که شهره جهانی دارد، قرار گرفتن گنبد عظیم و تاریخی سلطانیه به عنوان سومین بنای عظیم جهانی موجب شده، سلطانیه به عنوان یک شهر تاریخی و توریستی در کنار سایر آثار ارزشمند تاریخی خود مطرح باشد.
 

به گزارش خبرنگار مهر، گنبد سلطانیه که سالانه شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند و اولین گنبد آجری جهان و یکی از با شکوه ترین بناهای عظیم اسلامی محسوب می شود، در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده ظرف مدت 9 سال 704 تا 713 هجری قمری ساخته شده است.این گنبد که در 42 کیلومتری جنوب شرقی زنجان و درشهر سلطانیه واقع شده، پس از بنای کاتدرال سانتاماریا دلفیوره کلیسای جامع مریم مقدس در فلورانس ایتالیا و مسجد ایاصوفیای استانبول، سومین بنای عظیم تاریخی جهان است.

بر اساس منابع رسمی موجود، این بنای آجری یا خشتی دارای 48/5 متر بلندی و 25/60 متر دهانه قوس، هشت ایوان مرتفع و نزدیک به 50 اطاق و حجره است.
شهرت گنبد سلطانیه در ادوار مختلف به قدری عالمگیر شده بود که مورخین و سیاحان خارجی چون کلاویخو ، پیترو دلاواله سیاح ایتالیایی، شاردن ، دیولافوا و دهها جهانگرد معروف دیگر را به عشق دیدن این بنای عظیم تاریخی به شهر سلطانیه کشانید.

 


مجموعه تاریخی رختشویخانه زنجان نیز در سال 1347 ه .ق توسط دو برادر به نام مشهدی اکبر معمار و مشهدی اسماعیل بنا ظرف مدت 15 ماه، در قلب بافت تاریخی شهر و درمنطقه پرتراکم مسکونی موسوم به عباسقلی خان ساخته شده است.
تپه بزرگی که در موقعیت 1.5 کیلومتری جنوب گنبد سلطانیه واقع شده و با نام تپه نور شناخته می شود. این تپه 1.8 هکتار مساحت و 15 متر ارتفاع دارد.


این سایت در سال 1971 میلادی مورد کاوش واقع شد که در کاوش ها ، پایه های یک ساختمان عظیم دوازده ضلعی یافت شد که به احتمال زیاد یک برج گنبدی همانند مقبره اولجایتو است با جنبه های دیگری همچون راهرو ها، پله ها، تزئینات و بقایای یک گنبد. پایه ها از قطعات سنگی ساخته شده که با ملات به هم متصل شده اند.

یافته های باستان شناسی همچنین گواه وجود گنبدی بزرگ که شاید یکی از گنبد های دو پوسته بوده، می باشد. گچ اندود و کاشی های سفالی تزئینی در آثار مخروبه ساختمان پیدا شده است.برج گنبدی از بین رفته در تپه نور به احتمال زیاد مقبره غازان خان، برادر بزرگتر اولجایتو بوده است. همچنین در فعالیت های باستان شناسی اخیر در محوطه تپه نور کوچک نشانه هایی از سکونتگاه های پیش از تاریخ یافت شده  که می توان قدمت آنها را به اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد دانست.

 سفال های بدست آمده از این تپه شباهت زیادی به سفال های کشف شده در دشت قزوین دارد که وجود سکونتگاه هایی در همان زمان را نشان می دهد.

روستای ویر

محوطة چهارضلعی، با طول 400 متر و عرض 50 تا 300 متر است. در درون این محطوه، سه غار نسبتاً عمیق و در دل کوه به طور هنرمندانه ایجاد و بر دیواره‌های غار نقوشی کنده‌کاری شده است.

دو تصویر اژدها، هر یک به طول 5/3 متر در مقابل یکدیگر به شکل قرینه حک شده‌اند. در طرفین این نقش‌ها، محراب‌های نقش‌داری با طرح‌های اسلیمی، گل و بوته و مقرنس‌های سنگی کنده‌کاری شده است.

براساس یافته‌های تاریخی، غارهای «داش‌کسن» در دو دوره تاریخی جداگانه مورد استفاده قرار می‌گرفته است: در دوره نخست، این غار نیایشگاه آیین مهرپرستی در ایران باستان و دوره ساسانی بوده است. از این دوره آثار مشخص بر جای نمانده است.

دوره دوم که نقش‌های اژدها، برگ مو، پیچک و طرح‌های اسلیمی، یادگار آن است، به دورة ایلخانیان تعلق دارد و یادگار هنرمندان چینی است که به فرمان اولجایتو از چین فراخوانده شده بودند.


مسجد قدیمی ویر قدمت درخور توجهی دارد، ولی تاریخ دقیق ساخت آن معلوم نیست. سنگر محمد ولی خان نیز از نقاط دیدنی و معروف ویر است.

مردم این روستا باورهای فرهنگی در خصوص چگونگی برگزاری مراسم و آیین‌های ملی و دینی دارند. آنان مراسم روزهای (شب) چله، چهارشنبه سوری، عید نوروز و اعیاد دینی فطر و قربان و مبعث حضرت رسول (ص) را گرامی می‌دارند. در ایام عزاداری بزرگان دین نیز نوحه‌سرایی می‌کنند.

عروسی‌های مردم با شادی و موسیقی محلی عاشیقی همراه است.

صنایع دستی مردم روستای ویر  عبارتند است از انواع زیراندازهای قالی، گلیم و جاجیم که با طرح‌های زیبا تولید و به باراز عرضه می‌شود. این نوع دست‌بافت‌ها به دست زنان هنرمند بافته می‌شوند.

اقلیم سرد منطقه سبب بافت انواع جوراب پشمی، شال گردن و کلاه شده تا نیازهای خانوار را رفع کند. فرش‌های بافت این روستا نقوشی ساده و زیبا دارد. دسترسی این روستا از طریق شهر سلطانیه، با جاده‌ای آسفالت و پس از طی 15 کیلومتر قابل دسترسی است.

بقعه چلبی اوغلی

اثر ‌معروف  بقعه چلبی اوغلی در 500 متری جنوب غربی سلطانیه، برسر راه سلطانیه خدابنده قرارگرفته است.

باستان شناسان و محققان، این مجموعه را به نوه مولانا نسبت داده اند و تاریخ ساخت آن را سال 728 هجری قمری ذکر کرده اند. ‌این مجموعه از دو بخش خانقاه و مقبره تشکیل شده است؛ خانقاه شامل صحن مرکزی است که در اصلاع غربی و شرقی آن، حجره ها جای گرفته اند.

طرح معماری این مجموعه الهام گرفته از عقاید و مراتب صوفیه است و هریک از فضاها را با هدف و برای عملکرد خاصی ساخته اند. ‌واحد نخستین در قسمت ورودی، به مرتبه فقرا اختصاص داشته است و طالبان جنت (مرتبه بعدی این فرقه) در قسمت دوم ورودی جای گرفته اند.
مصالح اصلی را لاشه سنگ و ساروج تشکیل داده است. سقف حجره ها و زاویه ها، گنبدی شکل است. ‌عده ای از محققان و باستان شناسان، زمان ساخت بنای خانقاه را زودتر‌ از مقبره سلطان چلبی می دانند و بعضی از آنان، تاریخ ساخت بنای مقبره را زودتر می دانند.

یکی از مدارک بسیار ارزنده که در یافتن تاریخ واقعی ساخت بنای خانقاه اهمیت به سزایی دارد، بررسی کتیبه حک شده ایوان جنوبی است. این کتیبه در سه قطعه؛ یکی در بالا و دو قطعه دیگر در طرفین ایوان نوشته شده است و یکی از اسناد بسیار معتبر، ساخت شهر سلطانیه و نکات ناگشوده تاریخ آن است. با توجه به متن باقی مانده از این کتیبه، می‌توان دریافت که این بنا بین سال های 657 و 683 هجری ساخته شده و وقف خانقاه شمسیه شده است.

قسمت دوم این مجموعه تاریخی، بقعه معروف به بقعه سلطان چلبی است. نقشه این بنا، هشت ضلعی است وهر ضلع آن ازنمای خارجی به عرض 4/16 متر، به طول 17 متر وبه قطر 7/5 متر است که با زیبایی خاصی طراحی و اجرا گردیده است. فرم آجرچینی در طاق نماهای هشتگانه متفاوت است. پس از طاق نماها، ادامه کار با آجرچینی ساده انجام گرفته است و در حدفاصل جرزهای هشتگانه، طاق نماهای زیبایی احداث و اجرا شده است و در بالای این جرزها، گنبد آجری با ساقه نسبتاً بلند استوار شده است. ‌آرامگاه سلطان چلبی از نظر جای گیری گورها در آن، جالب توجه است ‌و حلقه ذکر صوفیه را به شیوه ای دیگر تداعی می کند.


ایستگاه سلامت 

مسئولان ستاد هفته سلامت زنجان منصوب شدند

خبرگزاری تسنیم: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در احکام جداگانه‌ای مسؤلان ستادی هفته سلامت را منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، محمدرضا صائینی، معاون بهداشتی به عنوان جانشین رئیس ستاد هفته سلامت استان زنجان انتخاب شد.

رحمانی مدیر روابط عمومی به عنوان دبیر ستاد، عبادی به عنوان رئیس ستاد شهرستان زنجان، موسوی به عنوان رئیس ستاد شهرستان ابهر، حسینلو به عنوان رئیس ستاد شهرستان خدابنده، صیدی به عنوان رئیس ستاد شهرستان ماهنشان، نظری به عنوان رئیس ستاد شهرستان ایجرود، مهدوی به عنوان رئیس ستاد شهرستان طارم و کریمخانی به عنوان رئیس ستاد شهرستان خرمدره منصوب شدند.

امسال دوازدهمین هفته سلامت با شعار "یک عمر سلامت با خود مراقبتی" از 1 تا 7 اردیبهشت برگزار می‌شود.


   1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
قیدار نبی(ع)

موضوعات وب
معرفی حضرت قیدار نبی(ع) ؛ اخبار و رویدادهای مهم ایران/شهرستان خدابنده
لینک های مفید
آرشیو اخبار خدابنده
امکانات وب


بازدید امروز: 108
بازدید دیروز: 334
کل بازدیدها: 1980985