شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
آ ماشالله آللاه برکت ورسين ايييشالا هاموسونون ايرانين روزي لرين برکت ورسين من چخ خوشحال اولارام خودا شاهده مبارک کلهم ايام الجميع الايرانيه انا مفرح للهذه خداکنه همه ايرانيا همه شادباشن وخدا به روزيشون برکت بده i hope every iranian be happy im so happy for it too i love IRAN & IRANIAN
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top